การระงับข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและผู้ใช้บริการ

  1. เว็บไซต์สนับสนุนให้ผู้ให้บริการและลูกค้าแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าด้วยการเจรจาด้วยตนเองก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ เราแนะนำให้ผู้ใช้งานติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมาย เพื่อเข้ามาช่วยเหลือระงับข้อพิพาท
  2. ผู้ให้บริการที่ไม่ได้ให้บริการตามที่ตกลงกันไว้กับลูกค้ามีสิทธิ์ถูกร้องเรียนต่อบริการที่คุณเสนอให้แก่ลูกค้าได้ และอาจส่งผลต่อคะแนนประเมินการบริการและรีวิวของผู้ให้บริการ
  3. กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า เว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์ระงับการใช้งาน ลบ หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ให้บริการยกเว้นลูกค้าจะมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันว่าผู้ให้บริการมีความผิดจริงตามกฏหมายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ